Jingjing Xu

Academic Dean and Associate Pro Vice Chancellor China

Jingjing.xu@coventry.ac.uk

https://www.coventry.ac.uk/the-university/about-coventry-university/governance/vice-chancellors-office/professor-jingjing-xu/